4. Ozvěny festivalu -Slovensko "ROZHLEDY"

02.02.2012 07:33

www.citylife.sk/festival/festival-damiana-vizara

 

 

 

Na Slovensku se bude v únoru konat první ročník festivalu. Budou zde promítat i filmy z našeho MPPFF

 

Propozície Rozhľady 2011

 

V. ročník medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže pre ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťami so psychickým ochorením, sympatizantov a pracovníkov v oblasti   mentálneho a duševného zdravia – ROZHĽADY 2011, Bratislava

 

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky v spolupráci so špeciálnymi školami, domovmi sociálnych služieb, Ligou za duševné zdravie SR, občianskymi združeniami HKPS, MULTIKULTÚRA V NÁS a i., Slovensko, Promyczek nadziei, Litva, Studio Oáza, Česko, Festival Sztuk Wszelakich osób niepelnosprawnych, Jeden Świat, Poľsko, Down Alapítvány, Maďarsko, 15. decembra 2010 vyhlásili literárnu súťaž ROZHĽADY 2011.

Súťaž sa delí na tri skupiny:

A. Ľudia s mentálnym postihnutím; okrem literárnych prác možno zaslať aj  výtvarné  

    práce;

B. Ľudia so skúsenosťami so psychickým ochorením;

C. Sympatizanti, priaznivci a pracovníci v oblasti  mentálneho a duševného zdravia; okrem

    literárnych prác možno zaslať aj výtvarné diela.

Súťaž má 3 kategórie: I/ Deti do 15 rokov; II/  Mládež vo veku do 18 rokov; III/ Dospelí bez obmedzenia veku. Súťaž je tematicky otvorená.

 Podmienky súťaže:

Autori prihlasujú do súťaže svoju zatiaľ nepublikovanú poéziu, prózu a dramatické texty v štátnych alebo národnostných jazykoch. Súťaž nie je anonymná. Práce sa nevracajú. Autori môžu zaslať päť básní, krátkych próz a dramatických textov v rozsahu päť normovaných strán, t. j. 9 000 úderov; ako aj 5 výtvarným prác. Literárne práce zasielajte štvormo, zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej časti treba uvádzať meno a priezvisko, vek, adresu, skupinu (A, B alebo C), kategóriu (I., II., III., poézia, próza, dráma), názvy jednotlivých diel. Každý samostatný list súťažného príspevku je potrebné označiť v pravom hornom rohu menom, priezviskom a vekom autora. K výtvarným prácam treba priložiť ich zoznam na samostatnom liste, ktorého pravý horný roh je potrebné označiť menom, priezviskom a vekom autora. Práce je súčasne potrebné poslať aj elektronicky.

           

Uzávierka zaslania prác je 25. októbra 2011.

 

Na obálke označte práce názvom

Medzinárodná literárna a výtvarná súťaž ROZHĽADY 2011 a zasielajte ich na  

adresu: PhDr. Bohuslava Hábovčíková, CSc.

            Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky

            Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné príspevky zasielajte aj na e-mail: kznesr@gmail.com

alebo  bobahab@gmail.com

Bližšie informácie na mobile č.: 0910152340.

Výsledky súťaže vyhlásime do konca decembra 2011, vyhodnotenie bude
uverejnené na webových stránkach www.dusevnezdravie.sk; muza.websity.sk, v časopisoch BELLÁRIA a ARKÁDIA, ako aj inde.         

                                                                                         Vyhlasovatelia súťaže